نویسنده = ������������ ������������
شناسایی، تبیین و رتبه بندی مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 141-158

حبیب شیخی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری