نویسنده = ���������������������� ������
مطالعه تطبیقی بی کیفری بزهکاران در نظام کیفری ایران و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 405-419

علی منصورلکورج؛ اصغر عباسی؛ علی قربانی