نویسنده = ������������ ��������
آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 93-112

جواد عزیزی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی