نویسنده = �������������� ����������
بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 317-336

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیرالله پروین؛ احمد رنجبر