نویسنده = ������������ ����������
بررسی خصیصه امری بودن در قراردادهای کار و اداری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 317-336

مهتاب معصومی؛ مصطفی سراجی؛ خیرالله پروین؛ احمد رنجبر


آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 93-112

جواد عزیزی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی