نویسنده = ���������������� ��������
نقش و جایگاه نفت و اثرات اقتصادی و سیاسی آن بر جامعه ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 371-388

جمال محمدیان؛ مالک ذوالقدر؛ اصغر پرتوی