نویسنده = �������� �������� ��������
جایگاه نخبگان سیاسی بختیاری در وقوع انقلاب اسلامی و جایگاه آنان در ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 85-98

نجف مهدی پور؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا