نویسنده = ���� �������� �������������� ������
تبیین نقش اتاق‌های فکر در تصمیم‌گیری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 301-323

رضا حق شناس گرگابی؛ حسین احمدی؛ محمدعلی بصیری