نویسنده = ���������� ���� ���������� ����������
دولت مدرن و نظام سیاسی تقسیمات کشوری جدید: عامل مهم در توسعه ناموزون و ناپایدار مناطق لرنشین در ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 217-238

هوشنگ کیانی ده کیان؛ حامد عامری گلستانی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی