نویسنده = �������� ���������� ������
بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 21-40

منوچهر عبدالهی دهکی؛ الهه ابوالحسنی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ صمد قائم پناه