نویسنده = �������������������� ��������
بررسی تطبیقی رابطه دین وسیاست دراندیشه کارل اشمیت و محمد مجتهد شبستری

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 21-40

منوچهر عبدالهی دهکی؛ الهه ابوالحسنی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ صمد قائم پناه


تاثیرات چالش های نئولیبرالیسم بر اندیشه سیاسی جان رالز

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 313-334

ابراهیم نیازی؛ حسن شمسینی غیاثوند؛ سید اسدالله اطهری مریان؛ الهه ابوالحسنی