نویسنده = ������������ ��������
بررسی تطبیقی سقط جنین در نظام کیفری ایران و سوئد

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 337-357

حمید مروتی؛ سعید منصوری؛ احمد شمس