نویسنده = ������������ ��������������
انتقال موضوع بین المللی قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 67-83

محمدمهدی کاظمی‌مقدم؛ طیب افشارنیا؛ محمدتقی رضایی