نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی ساختار اقتصادی استان خوزستان با تأکید بر نقش درآمدهای نفتی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 371-403

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی