نویسنده = �������� �������� �������� ������
تعیین نقاط قوت سیاست توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران براساس مدل swot

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 61-84

یوسف کریمی کتایونچه؛ محمد حسن الهی منش؛ علی محسنی