نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه سیاسی با تاکید بر فرهنگ سیاسی مشارکتی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 279-294

صدیقه رزم جوئی؛ علیرضا خدامی؛ کرامت اله راسخ


تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 205-224

عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی؛ کرامت الله راسخ؛ مجیدرضا کریمی