نویسنده = ���������� �������������� ���������� ������������������
تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 205-224

عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی؛ کرامت الله راسخ؛ مجیدرضا کریمی