نویسنده = ���������������� ��������
مبانی معرفتی و مختصات تاریخی پارادایم نوگرایی دینی در ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 47-71

سید محمد ابراهیمی حسینی؛ علی اصغر داودی؛ سعید گازرانی


تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 273-293

محمد جعفر آرین نژاد؛ علی اصغر داوودی؛ سعید گازرانی