نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
نقش قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام استان خراسان شمالی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 113-128

شیدا شفیعی لطف آبادی؛ علی رحمانی فیروز جاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر