نویسنده = �������������� ��������
نقش نظم عمومی در اجرای احکام خارجی از نظر حقوق انگلیس و ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 161-181

حمید بذرپاچ؛ جلیل مالکی؛ حسن پاشازاده؛ محمد رضا مجتهدی