نویسنده = �������� ���������� ������
تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‎‌بنیاد)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاده؛ محمد کشتی دار


آزمون برازش مدل راهبردی توسعه ورزش های پایه بر مبنای سیاست های کلان ورزشی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 423-439

رامش رامشینی؛ حسین پیمانی زاده؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری