نویسنده = ���������� ���������������� ��������
نقش پیشگامان فکری آذربایجان در بازتولید ایده ناسیونالیسم مدرن در ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 249-272

علی شکری؛ علی شیاری؛ محمد یوسفی جویباری