نویسنده = �������������� ��������
سیاست دولت‌های اول (احمدی‌نژاد و روحانی) نسبت به رسانه‌های نوشتاری از منظر نظریه گرامشی

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 393-408

علی رئیسی فر؛ بهمن کشاورز قاسم آباد؛ مهدی خوشخطی


تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 41-59

حمیدرضا بهاری؛ بهمن کشاورز قاسم آباد؛ اصغر پرتوی؛ مهدی خوشخطی