نویسنده = ���������������� ������������ ������ ��������
مبانی معرفتی و مختصات تاریخی پارادایم نوگرایی دینی در ایران

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 47-71

سید محمد ابراهیمی حسینی؛ علی اصغر داودی؛ سعید گازرانی