نویسنده = ������������������ �������� ��������
بررسی جرم شناختی اعتراض، آشوب و شورش با نگاهی به جایگاه آنها از منظر حقوقی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 1-20

محمود شفیع‌زاده؛ کرم جانی‌پور؛ محمد باقر عامرینیا