نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 459-471

آزاد رشید آذرپور؛ اکبر بشیری