نویسنده = ������������ �������� ������
قصد در حقوق ایران و انگلیس

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 419-434

سمیه رحمانی؛ حمید رضا قاسمی