نویسنده = ������������������ ������ ��������
واکاوی نقش فرهنگ ناسالم سیاسی (خرافه گرایی و تقدیرگرایی) بر توسعه نیافتگی عصر قاجار تا پیش از مشروطه

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 117-142

روح الله پورملایی؛ علی اکبر امینی؛ سید اسد الله اطهری مریان