نویسنده = ������������ ������ ��������
نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 329-351

سید عیسی حسینی؛ ایرج گلدوزیان؛ جعفر کوشا