نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 265-279

سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی؛ مجتبی فرح بخش؛ شادی عظیم زاده؛ احمد رمضانی