نویسنده = ���������� �������� �������� ������������ ����������
نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 181-202

توحید وثوقی؛ مرتضی مرتضی ناجی زاده زواره؛ منصور رحمدل