نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تأثیر نوگرایی دینی بر درک مفهوم ماهیت قرآن در اندیشه نصر حامد ابوزید

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 273-293

محمد جعفر آرین نژاد؛ علی اصغر داوودی؛ سعید گازرانی