نویسنده = ���������� ���������� ��������
رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 171-190

مهدی اصغری مقدم؛ مصطفی ماندگار؛ مصطفی السان