نویسنده = ������������ ������������������
رابطه مجازات جرم قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روانگردان با مولفه هماهنگی (مطالعه موردی: قضات دادگستری استان تهران)

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 153-169

سید مرتضی حسینی؛ سید محمد حسینی؛ عبدالوحید زاهدی؛ امیر فروتن