نویسنده = ������������ ������������ ����������
توصیف فرار مالیاتی در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی(مورد مطالعه شهر تهران)

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 317-330

محمد صید؛ ایرج ساعی ارسی؛ احسان رحمانی خلیلی