نویسنده = �������������� ��������
تاثیرات گفتمان وهابی و اخوانی بر تحولات لیبی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱9

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 69-89

صادق دانشور؛ عباس صالحی نجف آبادی؛ قاسم ترابی