نویسنده = ������������ ��������������
بررسی عوامل مؤثر بر اعتصاب کارگری با رویکرد پدیدارشناسی (مطالعه موردی: کارگران مجتمع مس شهربابک)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

وحیده غلامیان رمجردی؛ علیرضا خدامی؛ مجیدرضا کریمی


تأثیر سیاست اسکان اجباری عشایر بر ساختار اجتماعی قوم لر استان کهگیلویه و بویراحمد در عصر پهلوی

دوره 12، شماره 47، شهریور 1400، صفحه 205-224

عبدالرسول عباسی نصرآباد سفلی؛ کرامت الله راسخ؛ مجیدرضا کریمی