نویسنده = ���������� ��������������
ملی گرایی و جنبش زنان در مصر1914-1953

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 353-373

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی