نویسنده = ���������� ���������� ��������
موجبات پیدایش قوانین و مقررات بین المللی دولت ها در مقابله با تروریسم از منظر حقوق بین الملل

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 25-49

امین امینی زارع؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی