نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی تصمیم گیری سیاست هسته ای دولت نهم و دهم با استفاده از منظر مدل پیوستگی (جیمز روزنا)

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 91-114

سید حسین مرتضوی؛ مالک ذوالقدر؛ فرشید جعفری