نویسنده = ������������ �������� ��������
ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 395-412

محسن عماری؛ مهدی حاتمی؛ محمد جواد جعفری