نویسنده = ������ �������������� ��������������
مشارکت سیاسی ایدئولوژیکی زنان در نیل به توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 435-451

محمدرضا علی مردانی؛ علیرضا ازغندی