نویسنده = ������������ ����������
تأثیر مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 139-161

پیمان میرهادی؛ محمود شهیدی؛ علیرضا انتظاری