نویسنده = ���������� ���������� ��������
تبیین جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی زنان اقوام لر بختیاری و عرب (مورد مطالعه: استان خوزستان، 1398)

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 261-278

سیروس حسین پور؛ محمد حسین پوریانی؛ حسین اژدری زاده