نویسنده = ���� ������������ ��������
تحدیدمالکیت خصوصی برپایه منافع عمومی درحقوق ورویه قضایی ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 409-433

بابک گل محمدی؛ مهدی فلاح خاریکی