نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی تطبیقی ناسیونالیسم تبارگرا و ناسیونالیسم مبتنی بر قرارداد با هویت سیاسی جمهوری اسلامی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 183-200

شعبان محرم نژاد؛ اصغر پرتوی؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل لطفی زاده


بررسی سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد اداری

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 163-185

رسول علیزاده ساروکلایی؛ بهمن کشاورز؛ مهدی خوش خطی؛ عباس مرادی