نویسنده = ���� ���������� ������
محیط شناسی و بررسی افراط گرایی مذهبی در پاکستان

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 75-98

الهام ناروئی؛ نجف لک زایی؛ یاسر کهرازه