نویسنده = ������������������ ��������
مطالعه تطبیقی سکوت قانون در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی (افغانستان، مصر و عربستان)

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 383-403

سید نورالدین سید نورالدین حیدری منش؛ عباس شیخ الاسلامی؛ مهدی شیدائیان