نویسنده = ������������ ��������
بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 157-179

وحید وزیری؛ محمد علی حاجی ده آبادی