نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر ساختارهای سنتی عصرقاجار بر عدم تداوم نخستین احزاب سیاسی ایران

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 41-59

حمیدرضا بهاری؛ بهمن کشاورز قاسم آباد؛ اصغر پرتوی؛ مهدی خوشخطی